(1)
Kaur, H.; kehal, prabhdeep singh. Forging a Piram Piyala in Sikh Studies: Meditations on Life, Love, and Scholarship. SRJ 2022, 7, 1-5.